Aktualnoœci

joga kundalini
Niektórzy ludzie myœl¹, ¿e nauczanie Jogi Kundalini, tej najpotê¿niejszej nauki o ludzkiej sile i o czakrach, to jest biznes. Pierwsz¹ rzecz, któr¹ uczyni³ Jezus, to zniszczy³ stragany wszystkim, którzy targowali wokó³ Œwi¹tyni. (Yogi Bhajan)


OBUDZ SIÊ! ¯YJ ŒWIADOMIE I SPE£NIAJ MARZENIA!

Warsztaty Coachingowe z Jog¹ Kundalini: 3-5.06.2016

WEZ UDZIA£ W NIESAMOWITYM WEEKENDOWYM COACHINGU I:

  • POZNAJ, JAK TO JEST ¯YÆ PE£NI¥ ¯YCIA, TU I TERAZ
  • NAUCZ SIÊ JAK RADZIÆ SOBIE Z LÊKIEM I ZE STRESEM
  • NAUCZ SIÊ BYÆ W RÓWNOWADZE
  • ODKRYJ SIEBIE I UWIERZ WE W£ASNE MO¯LIWOŒCI
  • SPE£NIAJ SIÊ W ¯YCIU I REALIZUJ SWOJE MARZENIA Z UŒMIECHEM
  • POZNAJ TECHNIKI JOGI I MEDYTACJI PRZYDATNE W ¯YCIU - CODZIENNYM

joga kundalini


Szczegó³y sprawdŸ tutaj: Warsztaty Coachingowe z Jog¹ Kundalini: 3-5.06.2016

MAHA RIDHI SIDDHI KRIYA: SERBIA 2-9.07.2016

Unikalne, intensywne warsztaty prosperity, tym razem w Serbii!

Praktyka Maha Ridhi Siddhi Kriyi oczyszcza podœwiadomoœæ z zablokowanych emocji, pozwala okreœlic jasny cel w ¿yciu i dostraja psychikê do jej naturalnego stanu prosperity.

Tomasz Winski

Szczegó³owe informacje: MAHA RIDHI SIDDHI KRIYA: SERBIA 2-9.07.2016


II FESTIWAL KUNDALINI JOGI W POLSCE: 26-29.05.2016

joga kundalini

Informacje na stronie festiwalowej: Festiwal Kundalini Jogi.

Astrologus.pl